ایجاد مزیت رقابتی در منابع انسانی

محیط اقتصادی متلاطم و متغیر شرکت ها که مشخصه اصلی آن جهانی شدن بازارها ، تغییر نیازها ی مشتریان و افزایش رقابت در بازار محصولات می باشد شرکت ها را مجبور می سازد تا بطور مداوم بدنبال بهبود عملکردشان باشند. در این عرصه رقابت،شرکت ها بدنبال کسب مزیت هایی هستند که نه تنها برای شرکت ایجاد ارزش می نمایند بلکه امکان کپی برداری و تقلید آن توسط رقبا مشکل باشد. در میان منابع شرکت ، منابع انسانی بخاطر دو ویژگی ابهام علّی و وابستگی به مسیر در کسب مزیت رقابتی، می تواند منشاء مزیت رقابتی پایدار برای شرکت گردد. در حالیکه بسیاری از مطالعات ارتباط معنی دار میان فرآیندهای منابع انسانی و ارزش ایجاد شده برای سود آوری شرکت را نشان داده اند اما این مطالعات بندرت به بررسی فرآیند ایجاد این ارزش پرداخته اند. در این مقاله به موضوع ایجاد مزیت رقابتی در منابع انسانی پرداخته می شود.

طرح منابع انسانی

هر طرح منابع انسانی در یک سازمان مدرن متمرکز بر توسعه یا حفظ برتری رقابتی می باشد. مدیریت ارشد به منابع انسانی اختیارات تام می دهد و باعث بهتر شدن حوزه مدیریت در منابع انسانی می شود. از این رو منابع انسانی مجبور نیست برای تأیید (از سطح مدیریت ارشد) اجازه بگیرد.
منابع انسانی فعالانه به دنبال یافتن خلأ در سازمان می گردد. خلأ ها را شناسایی کرده و برای آن، آنالیز سود و زیان انجام گرفتن پروژه ها را آماده می کند تا عامل بهبود و بهسازی را پیدا کند. منابع انسانی هیچ نقشی بابت مدیریت اختیارات ندارد. منابع انسانی یک بخش مشاوره ای نیست! منابع انسانی کاملاً در قبال بهبود وضعیت کارمندان در سازمان مسئول است. منابع انسانی در قبال روال کاری کارمندان کاملاً مسئول است.
متخصصان منابع انسانی مسئول به نتیجه رساندن اهدافی هستند که مشمول همه ذی النفعان داخلی سازمان می باشد. آنها مستقیماً در کار مدیران برای چگونگی به دست آوردن اهداف دخالت نمی کنند. آنها سهم خود را درسیدن به اهداف به جا می آورند. این تفاوت بسیار مهمی است. برتری رقابتی در منابع انسانی نمی تواند از مسیرهای مختلف به دست آید.

پیشرفت و حفظ استعداد ها در نقش منابع انسانی

یک سازمان مدرن متکی به کیفیت کارکنان خودش است، یک سازمان مدرن برای پیشرفت کارکنان خود روی آنها سرمایه گذاری می کند.این کارمندان هستند که مزیت رقابتی را به وجود می آورند. منابع انسانی مسئول پیشرفت کارمندان است. منابع انسانی در حقیقت نقش شناسایی بهترین فرصت ها را برای پیشرفت کارمندان ایفا می کند.
منابع انسانی مسئول یافتن استعداد های غنی و برنامه ریزی مدیریتی برای آنهاست. میزان موفقیت منابع انسانی توسط بازگشت (Turnover) و نوسان (fluctuation) استعداد های برتر سنجیده می شود. حفظ و نگهداری استعداد های برتر تنها برای مدیریت خطی مطرح نیست. نقش منابع انسانی، استفاده از ابزار منابع انسانی برای حفظ استعداد های برتر است.

تشکیل تیم های چند وجهی در نقش منابع انسانی

تنوع ، رقابت در سازمان را افزایش می دهد. محصولاتی که از درون یک رقابت سالم به وجود می آیند، بهتر هستند. تیم های چند وجهی در ابتدا دیدگاه های یکسان را مطرح نخواهند کرد. راه حل از بحث ها و اختلاف نظر های جدی حاصل می شود.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.