نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری

گردشگری پدیده ای است که با زنـدگی روزمـره مـردم سـروکار دارد و بـه همین دلیل روز به روز توسعه بیشتری می یابد بنابراین، بـرای اسـتفاده از ایـن شـرایط و جلـب گردشگران بایست از وسایل مختلف و از جمله تبلیغات سود جست. وسایل ارتباط جمعی در دنیای تبلیغات چنان قدرتی دارد که می تواند در جامعه، نسل جدیدی را برای نخستین بار پدید آورد؛ امروزه با برنامه ریزی و طراحی‌های بسیار مطالعه شده توانایی تغییر رفتار در انسانها و تشکیل ادراک آنها در جهت اهداف و منافع مبلغین انجام می گیرد و  تبلیغات امروزه می تواند تصورات،‌ اعتقادات و ذهنیات تازه ای را به انسان بدهد. نقش تبلیغاتِ در توسعه صنعت گردشگری به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست چون که در نظام توسعه این عرصه هم، همانند سایر عرصه ها هر روز توسعه پیدا می‌کند، و در دهکده جهانی هر روز نقش پرنگ ‌تری به خود می‌گیرد.

صنعت گردشگری و بازاریابی

گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشـگران در هنگـام سـفر انجـام میدهند و به ایشان مرتبط می شود و این میتوانـد شـامل، برنامـه ریـزی بـرای سـفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظـایر آن باشـد. بازاریـابی گردشـگری بـه عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانـات بـرای تـأ مین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنها ست، کـه ایـن امـر موجـب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شـد.

نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگریهـدف گردشـگران از سـفر بـه نقـاط گونـاگون جهـان بهـره منـدی از جاذبـه هـایی اسـت کـه در مقاصـد گردشگری نهفته است به عبارتی وجود جاذبه ها در مقـصد گردشـگری اسـت، کـه افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب می کند . محصول گردشگری نه تنها بـا کالاها و محصولات فیزیکی، بلکه با سایر خد مات نیز تفاوت هـایی دارد. بـه عبـارت دیگر در مرحله نخست ایـن محـصول در یـک دوره زمـانی و طـی مراحـل مختلـف تجربه می شود و همین امر ارزیا بی آن را دشوار و پیچیـده مـی کنـد. در مرحلـه دوم این محصول برای گردشگران پرمخـاطره اسـت، زیـرا عـلاوه بـر داشـتن هزینـه هـای فرصت، زمان از دست رفته را نمی توان به دست آورد.
در مرحله سوم بخـشی از ایـن محصول مبتنی بر امیال شخـصی گردشـگران از جملـه رهـایی از فـشارهای زنـدگی، کسب تجربه های نو ، تفریح و خـوشگـذرانی اسـت بنـابراین برنامـه ریـزی و توسـعه گردشگری مستلزم شناسایی این نوع انگیزه هـا و تقاضاهاسـت، شـناخت انگیـزه هـا و تقاضای گردشگران از وظـایف بازاریابـان گردشـگری اسـت و درنهایـت محـصول گردشگری دارای قابلیت بهره برداری دوگانه است. یعنی این محصولات فقط مـورد استفاده گردشـگران غیربـومی قـرار نمـی گیـرد، بلکـه افـراد بـومی نیـز از بـسیاری از محصولات عرضه شده این صنعت بهره مند می شوند.
با توجه به ویژگـی هـای خاص محصول گردشگری، نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگـر صـنایع از اهمیت ویژهای برخوردار است و بکارگیری مـؤ ثر ابزارهـای بازاریـابی گردشـگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضر وری است، زیرا بـا بازاریـابی مـی تـوان بـه گردشگران بالقوه اطلاعاتی درباره آنچه کـه منطقـه مـشخص مـی توانـد ارائـه دهـد، عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد.

نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری

به طور کلی فراوانی مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابی، یکی از موانع توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود، تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه‌های علمی، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار ‌گیرد و با نگاهی علمی، هنری و کارشناسانه‌ تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به دنبال داشته باشد.
نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگریامروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه‌ای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش‌های فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه‌ای از تبلیغات و ارزش‌های آن است، زیرا تبلیغات حرفه‌ای می تواند به عنوان ابزار برنده‌ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت هدر دادن وقت، سرمایه و انرژی است.
برای فعالیت‌های تبلیغاتی در صنعت گردشگری در دنیای امروز باید با این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود که تبلیغات هزینه بر نبوده، بلکه نوعی سرمایه‌ گذاری بنیادی و اصولی برای پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجرای صحیح و اصولی‌ می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته باشد. در این رابطه ، هدف و وظیفه تبلیغات افزایش ” بازاریابی و بازار افزایی” است و هرگونه بی‌توجهی و عدم بهره‌ برداری صحیح از این ابزار، نه تنها عدم موفقیت را در پی داشته، بلکه موجبات عقب ماندن از رقابت‌ها و سبقت‌های بازاریابی گردشگری و در نهایت شکست و ورشکستگی در دنیای بازاریابی صحیح و اصولی در عرصه بین المللی را در پی خواهد داشت.
توجه به انگیزه‌های گوناگون گردشگران، نشان دهنده آن است که سیاست گذاری تبلیغات جهانگردی را می‌توان در بخش فرهنگی، تجاری، خدماتی ، اقتصادی ، ورزشی، زیست محیطی، طبیعت گردشگری، تحقیقات و … برنامه ریزی کرد.
موضوع نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری را می‌توان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد از جمله:
• تبلیغات در سطح کلان و با تکیه بر سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی
• تبلیغات در سطح فرد و بر اساس مسایل موضوعی
• تبلیغات در سطح کلان و بر اساس وسایل مختلف ارتباطی
• تبلیغات در سطح کلان و با بهره گیری از کمک‌های ارایه شده از سوی دولت
• تبلیغات در سطح کلان بر اساس نیازهای تجاری از سوی بخش خصوصی

نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگریپس باید به این نکته مهم توجه داشت که توسعه صنعت گردشگری و تبلیغات در فرایندی مشخص؛ پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا صنعت جهانگردی در فرایند توسعه ، بخشی از ساختار تولید اقتصادی است که می تواند در کشورها باعث گسترش تولید و درآمد و در ایجاد اشتغال نقش مهم و اساسی داشته باشد. صنعت گردشگری، صنعت کم هزینه‌ و زودبازده است در این رابطه ، تبلیغات حرفه‌ای، عنصر لازم برای ایجاد شناخت در مخاطبان؛ نسبت به فرم‌ها و محتوای موضوع گردشگری و افزایش جذب گردشگران، سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد رفتارهای انگیزه‌ بخش، بستگی به حجم فعالیت‌های تبلیغاتی به صورت حرفه‌ای و با استفاده از آخرین شیوه‌‌های مدرن تبلیغاتی است.
در بحث تبلیغات و پی‌آمدهای آن در صنعت گردشگری در قالب‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری و هر یک در مرحله‌ای از برنامه‌هایگردشگری تاثیرگذاری خاص خود را دارد در زمینه افزایش جذب جهانگردان هر کشوری عموما باید توانایی برنامه‌ریزی و علاقه و نیاز آن کشور را به رشد و توسعه صنعت گردشگری بررسی کرده و بعد از آن راهبردهای برنامه ‌ریزی شده و سپس راهبردهای به تصویب رسیده را به مورد اجرا گذارد.
پس باید با پذیرش این اصل و با درک صحیح و آشنایی کامل از بازارهای هدف موارد زیر را در نظر داشت:
• تعیین اهداف تبلیغ
• پرهیز از سلیقه گرایی و طراحی شکل و محتوای گویا و رسا
• شناسایی رسانه‌های مناسب برای تبلیغات
• اختصاص بودجه کافی
• بکارگیری روش‌های بدیع و نو، همگام با ارزش‌ها و فن‌آوری روز
• شناسایی راه‌های رسیدن به تبلیغات اثر گذار
• بهره برداری درست و صحیح از کانون‌های تبلیغاتی پس از انتخاب آن‌ها

نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگریپس قدر مسلم آن است که در دنیای امروز ، تلاش‌های تبلیغاتی و بازاریابی، به مراتب از تولید و فروش مهم‌تر است لذا اگر کشوری از امکانات و جاذبه‌های گردشگری زیادی برخوردار باشد، ولی روش های معرفی این جاذبه‌ها و پتانسیل‌ها و عرضه آن به بازار هدف را در برنامه کلان خود قرار ندهد، به طور یقین موفق نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به مشکلات عدیده ای که در بعضی ازکشورها بر سر راه رشد و توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران وجود دارد، نقش و اهمیت بکارگیری تبلیغات حرفه‌ای و مدرن و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این رابطه بسیار نمایان‌تر می شود.

برای نمونه این مشکلات می توان به طور مثال به پندارهای غلط گردشگران خارجی نسبت به ایران و مشکلات اداری مانند تهیه روادید، مشکلات گمرکی ، مشکلات بیمه جهانگردان و اموال آنان در کشور و همچنین مشکلات و ناهماهنگی بین دستگاه های فرهنگی و تبلیغی برای عرضه داشته‌ها و توانایی‌ها و جاذبه‌‌های گردشگری اشاره کرد. پس می‌توان با توجه به مشکلات داخلی و خارجی که بعضاً به آنها اشاره شد، تهیه یک برنامه بازاریابی و تبلیغات جهانگردی و مشخص کردن اهداف و راهبردهای بازاریابی را به عنوان اولین و اساسی ترین گام در توسعه صنعت گردشگری عنوان کرد.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.