PublicMediaRelations-Orange

بدون تردید روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطلاع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارند. امروزه یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمندانه برپایه عقل و خرد با رسانه های جمعی است. در واقع یکی از مهم ترین ابزارها برای اینکه هدف، مقصود اصلی و جان کلام گزارش های شما را به سمع و نظر مخاطبان برساند همانا رسانه ها هستند.

اگر به پیشینه تشکیل اولین واحد روابط عمومی در دنیا نگاهی گذرا داشته باشیم به این واقعیت می رسیم که این حرفه و فن از نظر ماهیت و کارکرد قرابت زیادی با رسانه ها دارد .به نحوی که در یکی از تعاریف قدیمی، روابط عمومی را هنر کاربرد خردمندانه از رسانه ها برای نفوذ در افکار عمومی تعریف کرده اند.
سازمان می تواند به عنوان یک شریک برای رسانه ها، بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهد محسوب گردد. در مجموع، نقش رسانه ها در توسعه روابط عمومی یک کانال کلیدی برای آگاه سازی شهروندان هستند تا آنان را از فعالیت و نقش سازمان و قدرت و جایگاه آن در کشور بطور مطلوب و شایسته آگاه و مطلع سازند.

اهداف مشترک و رسیدن به واحد ارتباطی کامل

imagesبا نگاهی به نوع ماهیت، وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای روابط عمومی ها و رسانه های جمعی میتوان به اهداف و فصل های مشترک و واحدی بین فعالیت های روابط عمومی ها و رسانه ها رسید. هر دو به دنبال تهیه و تدوین و انعکاس اخبار و گزارش رویدادها هستند و در این فرآیند از فنون و تکنیک ها و ابزارهای مشترکی نیز بهره میگیرند.
روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو حلقه از یک زنجیر در فرآیند برقراری ارتباط بین مسئولان دستگاه ها و دولتمردان با مردم نقش تعیین کننده ای را عهده دار هستند. در مجموع میتوان گفت مشخصه ها و معیارهایی نظیر ماهیت رسانه ای، اطلاع رسانی، مخاطبان یکسان، بهره گیری از فنون و ابزارهای ارتباطی مشابه (خبر، گزارش، مقاله، جلسه گفت و شنود و …) هدف اقناع و ترغیب و تنویر افکار عمومی و ایجاد پیوند بین مسئوالن و مردم این موقعیت و زمینه را ایجاد کرده است که روابط عمومی ها و رسانه های جمعی از لحاظ موقعیت و کارکرد دارای وظایف و اهدافی مشترک باشند و همکاری آنان با یکدیگر فرآیند وظیفه ای هر دو واحد ارتباطی را کامل کند.

نقش ارتباط با رسانه ها در جامعه

 • images (3)نقش پاسخگو بودن دولت: روابط عمومی با ارتباط صحیح و کارآمد با مـردم و افکـار عمـومی از طریـق رسـانه هـا میتواند در تامین این حق برای مردم نقش مؤثری ایفا کند.
 • عقلایی ساختن افکار عمومی: یکی از مهمترین کارکردهای ارتباطی روابط عمومی ها کمک به گـردش اطلاعـات بـا ارزش، صحیح و کافی در جامعه و در نتیجه گرایش جامعه به خرد ورزی، تعقل و اندیشه نقاد و منطقی است. این امر نوعی تعادل و توازن اجتماعی را میـان نیروهـا و نیـز بـین مردم و دولت بوجود می آورد.
 • آگاه سازی و اطلاع رسانی: روابط عمومی با اطلاع رسانی صحیح و به موقع و شفاف سازی سازمان از نظر ارتباطی، میتواند دراین زمینه به ایفای نقش بپردازد، چرا کـه از ویژگی هـای یـک جامعـه مـدنی،حضور شهروندانی آگاه، مطلع و محرم است.
 • مقابله با عوامگرایی: روابط عمومی ها میتوانند ظرفیت کارشناسی و علمی جامعـه را بـارور کـرده و آن را در خدمت دستگاه های ذیربط قرار دهند و این امر جز با حضور نیروهای علمی و فکـری در بطن و متن تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها محقق نمی شود.
 • افزایش اعتماد: صداقت ارتباطی و شفافیت اطلاعاتی، اعتماد و باور عمومی را نسبت بـه حسـن نیـت و عملکردهای دولت بالا می برد و روش های خشونت بار اجتماعی جای خود را به روش های مسالمت آمیز میدهد.
  مقابله با فرهنگ تملق و تظاهر: روابط عمومی با تولید و توزیع اطلاعات با ارزش، به موقع و کافی قادر اسـت عرصـه را براین گروه تنگ سازد و این خود یکی از شرایط تحقق جامعه مدنی است.
 • تحقق شایسته سالاری: نقش اطلاعاتی و ارتباطاتی روابط عمومی میتواند شرایط ارزیابی و نقادی صـحیح را از عملکرد مسئولان و نیـز خواسـتها، نیازهـا و انتظارهـای مـردم، فـراهم آورد. در چنـین شرایطی خودبخود افراد ضعیف به حاشیه رانده میشوند و افراد لایق و توانا جای آنها را میگیرند.
 • جلب مشارکت مردمی: چگونگی عملکرد روابـط عمـومی هـا در عرصـه اطـلاع رسـانی و ارتباطـات مـیتوانـد مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم را در پی داشته باشد. مردمی که احساس عـدم صداقت، پنهان کاری و دروغگویی از سوی سازمان های دولتی و بالطبع روابط عمومی ها را داشته باشند، خود عملاً به یکی از موانع توسعه تبدیل میشوند.
 • حرمت گذاری به انسان: مردمی که احساس کنند مسئولان خود را مؤظف به پاسـخگویی و رفـع نیازهـای آنهـا میدانند به عنوان یک شهروند، صاحب حق و منزلت هستند، و به جایگـاه خـویش، بـه عنوان «انسان» و نماینده خداوند در زمین که صاحب احترام است واقف میشوند و این خود یکی از مشخصه های جامعه مدنی است.
 • در جامعه مردم، دارای «حق کسب اطلاع» هستند: روابط عمومی یکی از ابزارهای مهم تأمین حق کسب اطلاع مـردم اسـت. مـردم حـق دارند که بدانند واقعیت های محیط زندگی شان چیست و روابط عمومی در اسـتیفای ایـن حق، سهم مهمی دارد.
 • جلوگیری از شکل گیری و رواج شایعه: شایعه به طور کلی محصول «ابهام» و «نیاز اطلاعاتی» است در جامع های کـه از نظـر اطلاعاتی شفاف است شایعه مجالی برای تولید و حرکت باز نمی یابد.

ضرورت ارتباط روابط عمومی و رسانه ها

Public-relations-words-with-manکارشناسان علوم ارتباطات مهمترین وظیفه یک روابط عمومی پویا و فعال را تلاش برای انتشار فعالیت ها و اهداف سازمانی از یک سو و برانگیختن توجه عمومی نسبت به عملکرد سازمان یا مجموعه از دیگر سو برشمرده اند. بر این اساس، هر یک از مسئولان روابط عمومی ها باید در تعامل و همکاری با رسانه های جمعی به اشتراک نظر درباره ارائه و انتقال بخشی از رویدادهای مرکز یا مجموعه کاری خود دست یابند.

تلاش متقابل روابط عمومی مجموعه ها و سازمان های اجرایی در رسانه های جمعی علاوه بر تولید اخبار مستند، به جریان سازی های خبری می انجامد. امروزه نقش بی بدیل رسانه ها در شکل دهی و هدایت افکار عمومی و جریان سازی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … بر هیچ کس پوشیده نیست، شاید تا چندی پیش محوری ترین نقشی که برای رسانه ها متصور بود صرفاً اطلاع رسانی از رویدادهای عینی و واقعی بود .اما در حال حاضر رسانه ها به عنوان یک ابزار و امکان اطلاع رسانی محض کم کم جای خود را به یک ابزار هدایتگر جریانات سیاسی – اجتماعی داده است.

یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه ها می باشد، که با توجه به حساسیت و اهمیت این امر معمولاً روابط عمومی ها در چارت خود واحدی را تحت عنوان مدیریت ارتباط با رسانه ها یا شخصی را به عنوان مسئول ارتباط با رسانه ها در چارت سازمانی خود دارند که در هر حال افراد شاغل در این واحد باید از تجربه، تخصص، درایت و آگاهی کافی نسبت به وظایف و حوزه سازمانی خود برخوردار بوده و دارای ارتباطات قوی و مؤثر باشد. بخش ارتباط با رسانه ها در هر روابط عمومی از بخش های مهم و ضروری است که بدون آن روابط عمومی از وظیفه اصلی خود دور خواهد ماند.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.