ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

انسان برای زنده ماندن و به خاطر حفظ سلامتی جسمی و روحی باید هر روز چند وعده بخورد، بنابراین ضروری است هنگام تهیۀ مواد غذایی و مصرف آن به سلامت محصولات توجه ویژه ای شود به همین دلیل بحث ممنوع شدن تبلیغ کالاهای آسیب رسان در تلویزیون مدت هاست که مطرح شده اما بعد از گذشت سال ها و با وجود فشارها، همچنان شاهد تبلیغ این قبیل کالاها در تلویزیون ملی هستیم.
تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه و ممنوعیت این تبلیغات، آن قدر مهم و حیاتی بوده و هست که یکی از مواد برنامه پنجم توسعه کشور به آن اختصاص داده شده است. در ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه کشور و در بند «الف و ج» این قانون درمورد تهیه لیست کالاهای آسیب رسان و ممنوعیت تبلیغات این کالاها و همچنین مجازات آن توضیحاتی داده شده است که به شرح ذیل می باشد :
ماده ۳۷ – برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را
دارند اقدامات زیر انجام می شود:
الف – فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و
صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.
ج – تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده
تعیین و اعلام می شود از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره -عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰) ریال تا یک میلیارد ( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با حکم مراجع ذی صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) به جریمه قبلی اضافه می شود.
در دسترس نبودن مواد خوراکی و کالاهای آسیب رسان به سلامت و عدم تبلیغ آن در تلویزیون که یکی از پر مراجعه ترین منابع اطلاعاتی است، می تواند نه تنها سلامت جامعه را حفظ می کند که از تحمیل هزینه های درمانی به دولت هم جلوگیری خواهد کرد. بهترین ابزار برای این پیشگیری فرهنگسازی و عدم استقبال مردم به سمت کالاهای آسیب رسان و خوراکی های ممنوعه است.

فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف

ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

 

ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

 

،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.