۱۳آبان ۹۷
نگاهی به تبلیغات در فرودگاه عسلویه و تبلیغات در فرودگاه بندرعباس

نگاهی به تبلیغات در فرودگاه عسلویه و تبلیغات در فرودگاه بندرعباس

موقعیت تبلیغات در فرودگاه عسلویه این فرودگاه پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) مجهز ترین فرودگاه کشور است که به استاندارهای روز دنیا رسیده و آماده پذیرایی از پروازهای داخلی وبیشتر…