۱۵شهریور ۹۵
کمپین "Real Foodies Compost"

تبلیغات محیطی در سانفرانسیسکو برای حفاظت از محیط زیست

دپارتمان محیط‌ زیست سان‌فرانسیسکو امیدوار است آخرین کمپینش مردم شهر را متقاعد کند که پسماند غذاهای خود را از روی میز جمع کنند و در سطل آشغال‌های مخصوص کمپوست بریزند . بهبیشتر…