۱۶آبان ۹۵
%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c

معرفی استیکر تبلیغاتی سه بعدی

معرفی استیکر های سه بعدی دیده شدن در میان فضای پر هیاهو و پر رنگ لعاب تبلیغات محیطی ،امروز بسیار دشوارتر از زمانی است که تنها رقابت در میان چند بیلبورد سادهبیشتر…