۰۶بهمن ۹۴
تبلیغات سیاسی چیست؟

تبلیغات سیاسی چیست؟

امروزه تبلیغات، جزیی از ارتباطات عمومی محسوب می‌شود و هدف آن، دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده است تبلیغات عبارت است از مدیریت نگرش‌های جمعی از طریق دستکاری نمادهای مهم هدف تبلیغات،بیشتر…