۱۴اردیبهشت ۹۵
بازاریابی وابسته یا فروش رابطه ای

بازاریابی وابسته یا فروش رابطه ای

معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید داشت، امروزه به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دههبیشتر…