۱۲آذر ۹۴
مقایسه تبلیغات تجاری و فرهنگی

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگی

ارتباط بین تبلیغات و فرهنگ فرهنگ را باید مجموعه‌ای از باورها، آیین‌ها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطحبیشتر…