۰۳آبان ۹۵
%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

تبلیغات محیطی چیست ؟

آشنایی با مفهوم تبلیغات محیطی تبلیغات محیطی را بی شک قدیمی ترین روش تبلیغاتی باید دانست. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجرا برای تبلیغات که در تیررس ببنندگان است اطلاق میبیشتر…

۳۰تیر ۹۵
originalimage (6)

تبلیغات در فرودگاه

با پیشرفت روز افزون جهان کنونی در همه عرصه ها فناوری جدیدی به وجود آمده که این فناوری جدید و هوشمند هم به وسایل حمل و نقل رسیده است و همچنین دربیشتر…