۲۰خرداد ۹۷
بیلبوردهای ورودی جاده شیراز

بیلبوردهای ورودی جاده شیراز

موقعیت بیلبوردهای ورودی جاده شیراز یکی از حائذ اهمیت ترین ورودی های شهر شیراز برای انجام تبلیغات،ورودی دروازه قرآن می باشد که زیباترین ورودی این شهر به حساب می آید و دربیشتر…